Logo Sport Xperience
Algemene Voorwaarden  

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Sport Xperience

Sport Xperience is gevestigd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 55968872.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

 1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training, Yoga sessie en/of outdoor work out (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door Sport Xperience en anderzijds Sport Xperience.
 2. Een Bootcamp of Yoga sessie vinden olv een gecertificeerde instructeur plaats. De lessen, tijden, en locatie’s staat op de website van Sport Xperience.
 3. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp en/of Yoga sessie.
 4. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart,of Abonnement , alsook door deelname aan een van de lessen verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 6. Sport Xperience kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Sport Xperience. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Sport Xperience en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van Sport Xperience.
 2. Voor Sport Xperience ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sport Xperience. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen Sport Xperience en een Deelnemer bestaat uit:
 • Een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps
 • Een Social deal of Groupon voucher die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps
 • “1x per week abonnement Bootcamp of Yoga”, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een Bootcamp of Yoga sessie in een bepaalde regio;
 • Een “Bootcamp Only Onbeperkt “ of “Yoga Only Onbeperkt” dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Bootcamps of Yoga Sessies op alle locaties;
 • Een Bootcamp en Yoga Onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Bootcamps en Yoga Sessies.

5. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een bepaald Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger tarief Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager tarief Abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het eerder afgesloten Abonnement:

 • Het nieuwe Abonnement heeft een looptijd van minimaal één jaar;
 • Het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement.

ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart of Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een Strippenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van Sport Xperience onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Strippenkaart of Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap kan de geldigheid van een Strippenkaart of Abonnement worden opgeschort. Sport Xperience heeft het recht hiervoor bewijs (bv doktersverklaring) te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 4. Je hebt 1 maal de mogelijkheid per jaar-contract om je abonnement voor langere tijd te bevriezen (bv vakantie). Dit kan tot max 3 weken, en de begin en eind datum dient vooraf bij Sport Xperience bekend te zijn
 5. Een Abonnement voor bepaalde tijd kan verhoogd worden naar een duurder abonnement. Er wordt €5,00 administratiekosten berekent voor het overzetten van een abonnement.
 6. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
 7. Een Abonnement heeft een geldigheid van 1 jaar ( 12 maanden) . Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 8. Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 9. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 10. Bij opzegging voor de 20e van de maand zal er geen afschrijving meer volgen.
 11. Bij opzegging na de 20e van de maand zal er nog 1 afschrijving volgen.
 12. Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat
 • Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt:Bij een lager tarief -Abonnement (Eerste Abonnement) het lager tarief-Abonnement stopgezet worden, waarna het hoger tarief Abonnement (Tweede Abonnement) direct in gaat. (voor opnieuw 12 maanden)
 • Zal bij een hoger tarief Abonnement ( Eerste Abonnement ) eerst het hoger tarief Abonnement uitgediend moeten worden waarna aansluitend het nieuwe ( het Tweede Abonnement ) in zal gaan. (voor opnieuw 12 maanden)

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de Abonnementen staan op de website van Sport Xperience. Sport Xperience heeft het recht deze prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Sport Xperience. Prijswijzigingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten of Abonnementen.
 2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Sport Xperience.
 3. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
 4. Een Abonnement kan vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Sport Xperience automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.
 5. Een Abonnement word– met uitzondering van de tweede maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1eof de 15dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
 6. De eerste incassering zal de eerste maand van het abonnement betreffen. Het aantal dagen dat het abonnement geldig is gedurende de eerste maand wordt gedeeld door  het contributie bedrag. Het bedrag wat na deling overblijft zal als contributie over de eerste maand worden afgeschreven.
 7. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Sport Xperience of een door Sport Xperience ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Sport Xperience verschuldigd is, aan Sport Xperience verschuldigd.
 8. Sport Xperience heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ONTBINDING

 1. A.  De Deelnemer kan een overeenkomst met Sport Xperience ontbinden binnen een  termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
 2. B. Brengt de Deelnemer via de website van Sport Xperience een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Sport Xperience per e-mail de ontvangst van deze verklaring. C. Op de Deelnemer rust de bewijs last voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.d.    Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, zal de Deelnemer de inmiddels al  door Sport Xperience gemaakte redelijke kosten in het kader van de overeenkomst vergoeden.
 3. Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Sport Xperience te ontbinden.
 4. Het is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden voortijdig je contract op te zeggen/bevriezen.
 5. A. Vakantie: Bevriezen van de abonnementsperiode is 1x keer per jaar mogelijk tot maximaal drie weken. Na deze periode zal na niet her activeren je abonnement altijd automatisch worden hervat. Het is niet mogelijk om met terug werkende kracht je account te bevriezen of op te schorten. (Let op dat dit alleen mogelijk is als je de vakantie periode uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vakantie meldt bij de administratie)
 6. B. Zwangerschap: Bevriezing van de abonnementsperiode is bij zwangerschap mogelijk tot maximaal tien maanden. Na deze periode zal na niet her activeren je abonnement inclusief de incasso procedure altijd automatisch worden voortgezet met de openstaand maanden van het nog lopende abonnementsperiode. Het is niet mogelijk om met terug werkende kracht je account te bevriezen of op te schorten. (Let op dat dit alleen mogelijk is als je de zwangerschaps periode uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bevriezing meldt bij de administratie.
 7. C. Bij ernstige blessure of bij ziekte: Bevriezen/opschorten van de abonnementsperiode is alleen mogelijk als deze wordt aangeleverd met een schriftelijke verklaring van een erkende arts/dokter. In eerste instantie zal het abonnement bevroren worden. Eventuele ontbinding is in overleg mogelijk. Let op dat de bevriezing en eventuele opschorting zo snel mogelijk gemeld dient te worden bij de administratie. Het is niet mogelijk om met terug werkende kracht je account te bevriezen of op te schorten
 8. D. Verhuizing: Verhuizing geeft geen recht tot ontbinding van het contract. Mocht u het contract toch willen ontbinden kunt u gebruik maken van de voorwaarden zoals omschreven in 9.E. Ontbinding.
 9. E. Slechts onder de volgende strikte voorwaarden is er een afkoop clausule mogelijk welke een ontbinding van het bestaande contract met de daar uit voort vloeiende financiële verplichtingen betekent. Het bedrag van de afkoop clausule is op de volgende manier tot stand gekomen:
 • MAANDELIJKS JAAR ABONNEMENT
 1. We dienen eerst uw maandelijks jaar abonnement van €24,95 om te zetten naar een maandelijks opzegbaar abonnement van €29,95 voor de periode dat uw abonnement heeft gelopen:
 2. Er wordt dus 5 euro per maand dat er bij Sport Xperience is gesport berekent. Hiermee wordt het oude contract gelijk getrokken met een maandelijks opzegbaar abonnement van €29,95.
 3. Daarnaast wordt er voor elke maand die dan nog open staat van het originele contract €5 berekent over de resterende periode.
 • 1x PER WEEK JAAR ABONNEMENT
 1. We bereken een afkoopsom van €5 per maand voor de periode dat uw abonnement heeft gelopen.
 2. Daarnaast wordt er voor elke maand die dan nog open staat van het originele contract €5 berekent over de resterende periode.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

 1. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.
 2. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk 90 min voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een periode tot max vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp.Dit gebeurd d.m.v. van een automatische blokkade van het account van de deelnemer. Hiervan word de deelnemer automatisch d.m.v. een email op de hoogte gesteld. De administratieve kosten om direct je account te deblokkeren bedraagt €10,-. Na betaling zal de blokkade direct worden opgeheven maar dient men tot max 3 werkdagen rekening te houden alvorens het account weer op actief staat.
 3. Sport Xperience is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Sport Xperience.
 4. Sport Xperience heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.Dit word zo nodig via diverse social media bekend gemaakt. Ingeschreven deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gesteld via sms of e-mail. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 5. Buitengewone omstandigheden leveren voor Sport Xperience altijd overmacht op en ontheffen Sport Xperience van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Sport Xperience ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Sport Xperience is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
 7. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Sport Xperience van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

RESTITUTIE

 1. De contributie van een abonnement is gebaseerd op een gemiddelde deelname frequentie van 3 lessen per week.
 2. Er word dan ook pas tot restitutie van contributie overgegaan onder de volgende voorwaarden:
 • Mits er minder dan 3 les uren per week worden aangeboden.
 • Mits er minder dan 12 les uren per kalender maand worden aangeboden.
 • Mits er minder dan 3 opeen volgende dagen les uren worden aangeboden.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico. Een Bootcamp Training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts en altijd voor de les dit aan te geven bij de instructeur.
 2. Sport Xperience, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Sport Xperience, haar medewerkers en trainers, is Sport Xperience niet aansprakelijk.
 4. Sport Xperience is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. Sport Xperience is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 6. Sport Xperience behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
 7. Sport Xperience is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
 8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 BEELDMATERIAAL

 1. Gedurende de lessen kan er beeldmateriaal worden gemaakt ter promotie van de activiteiten van Sport Xperience.
 2. Sport Xperience behoudt zich het recht dit beeldmateriaal te gebruiken ter promotie.  Dit beeldmateriaal kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de website, diverse social media, flyer materiaal, etc. Er zal altijd voor de les kenbaar worden gemaakt dat er opnames plaats vinden. Daarnaast  zijn er formulieren waarop de deelnemer expliciet kan aangeven niet herkenbaar in beeld te worden genomen. Hiervoor kun je terecht bij de instructeur.

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. Sport Xperience respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Sport Xperience gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Sport Xperience deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 3. Sport Xperience zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van Sport Xperience en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.sportxperience.eu is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Sport Xperience de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Sport Xperience niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Sport Xperience sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.sportxperience.eu  hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Sport Xperience gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Sport Xperience aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.sportxperience.eu  en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Sport Xperience
 9. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

KLACHTEN

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Sport Xperience zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Sport Xperience te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Sport Xperience (Oranje Nassaulaan 12 Den Bosch, +(31) 0736899617) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Sport Xperience beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Sport Xperience verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Sport Xperience.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Bosch.